? ???????????????? ???????????? - Ministry of Industry and Handicraft
ប្រតិទិនសកម្មភាព
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
២៧ ឧសភា ២០២០ ពិធីប្រគល់ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងប្រកាស ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៌
១៣ ឧសភា ២០២០ សារលិខិតថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណាព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង គម្រប់ ៦៧ យាងចូល ៦៨ ព្រះវស្សា។
២៣ មេសា ២០២០ សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ត្រាថ្មីរបស់មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
២៣ មេសា ២០២០ ព្រះរាជក្រមប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
២៣ មេសា ២០២០ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ទាំងអស់...!
  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2021
All Rights Reserved.

For most men, glasses are just functional daily necessities. But in the fashion circle,fake ray bans it is a trendy item that is rampant, and it is often screened by the famous black-frame glasses of celebrities. But black-rimmed glasses have always been complained about their limitations. The main reason is that black-rimmed glasses are rigid in the overall collocation and occupy a larger area, which can easily cause a top-heavy sense of sight. Although black is versatile, black-framed glasses are never. In different types of frames, the primary consideration is whether it matches the face shape,fake ray bans highlighting the delicate and contoured face. And these are inseparable from a basic principle: the shape of the frame should be the opposite of the face shape. A round face needs an angular frame for neutralization, while a square face is more suitable for rounded mirrors that soften tough lines. *Round face round face For a round face without edges and corners, be sure to choose a frame with thick lines with edges and corners at both ends. A sharp outline can better optimize facial lines. Fashionable and handsome,fake ray bans there is also a mature temperament of business and steady. Slightly larger than the face in size, it can also achieve a certain face-lifting effect. *Square face The square face is usually what we commonly call the national character face, which is characterized by sharp jaw lines and wide cheekbones. Therefore, a gentle and natural circular arc is needed for fusion, and the width of the frame must be slightly higher than the cheekbones. If you want to wear black-framed glasses to reduce age,best fake ray bans you can choose a combination with a white shirt, which is elegant and youthful! * The oval face can be said to be the most standard ideal face shape. It is difficult to make mistakes with such a look. But the only thing you need to pay attention to is to avoid choosing frames with too low mirror arms, which will make the entire atrium too long. The oval-faced male gods in the entertainment industry wore black-rimmed glasses,fake ray bans and they were a crowd of snipers! *Long face The disadvantage of long face is that it is not wide enough, so you can choose some large-scale or even exaggerated frames. Then visually it will increase the width of the entire face. The aviator glasses with a horizontal bar on the bridge of the nose can often be added,fake ray bans which is definitely a must-have item for fashion. Not only does the line design have a strong sense, but the concave shape is a perfect match for taking pictures! *Heart-shaped face should be regarded as a relatively rare face. Although it is very photogenic for taking pictures, it is also very easy to step on thunder in eye selection, which can easily cause a sense of sight on the forehead. Among them, the big picture frame is the classic item that is the easiest to step on thunder,fake ray bans and it is easy to show a "big face". At this time, choosing a narrower half border is much more fashionable, and it can also achieve the effect of modifying the face. Ray Ban How popular is the Ray-Ban pilot frame mirror? The big stars and fashion bloggers are its fans,fake oakleys especially a series of trendy sunglasses that detonated INS once it was launched. The most worthy of Amway is that Ray Ban's official website provides virtual try-on,fake oakleys which can match the most suitable glasses according to your face shape and hair color. Oliver People was founded in Los Angeles in the 1980s, with a typical American style, a perfect blend of retro and modern fashion. Especially the color matching is bright and outstanding. The layout design is also very versatile, which can match almost all face shapes. In addition,fake oakleys we will often collaborate with designers on series to create brand sparks in various styles. Prada's Italian origin gives Prada its own literary temperament, but it always breaks through conventions in design. Especially this Prada Journal, inspired by vintage. Following the principle of slenderness in the lines,fake oakleys the overall shape is more modern and avant-garde, and it blends with modernity to the extreme and perfection. Tom Ford is the leader of the fashion industry. Tom Ford has always been at the forefront of fashion, with both retro style and simple design, but it highlights the unique gorgeousness in the details, which makes one eye-catching. Want to try different style attributes, Tom Ford is definitely the best representative,fake oakleys as beautiful as art. Glasses are the beginning of an adventure. They can break through your own style and bring highlights and become your iconic existence. Today’s topic: Why did you buy your first black frame glasses?

fake ray bans fake ray bans best fake ray bans fake ray ban fake ray ban sunglasses cheap ray ban sunglasses fake ray bans grinch shirt casual shirts for men fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans air jordan pas cher louboutin pas cher fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys kiss t shirt cheap iphone cases create shirts online order custom shirts make my own shirt cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max cheap nike air max