ព្រឹត្តិការណ៍

យោងតាមរបាយការណ៏ និងកំណត់បង្ហាញលេខ ០៦៣ ន.វ.ស ចុះថ្ងៃទី១៩​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ របស់នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តីបានឯកភាពជាគោលការណ៏អោយនាយកដ្ឋានចាប់ផ្តើមរកជំនួយ និងថវិកាដើម្បីរៀបចំធ្វើពង្រាងច្បាប់ស្តីពីការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ដោយផ្តាច់ចេញពី ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា។

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2019
All Rights Reserved.