ឯកសារផ្លូវការ

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦

០៩ ធ្នូ ២០១៦ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥
០៩ ធ្នូ ២០១៦ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ English
០៦ មេសា ២០១៦ កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី៣ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម (២០១៦-២០១៨)
០៥ មេសា ២០១៦ កំណែទម្រង់សាធារណៈ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ២០១៦
២៥ មីនា ២០១៦ សារាចរណែនាំស្តីពីបៀវត្សមន្ត្រីរាជការជាប់កិច្ចសន្យា
២៥ មីនា ២០១៦ សារាចរស្តីពីការកំណត់នីតិវិធីការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
០៣ មីនា ២០១៦ ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួល ការបែងចែកភារកិច្ច លេខ០៤៦
០៣ មីនា ២០១៦ ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួល ការបែងចែកភារកិច្ច លេខ០៤៧
០៣ មីនា ២០១៦ អង្គការលេខ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ២០១៦
១៥ កុម្ភៈ ២០១៦ ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារទទួលបន្ទុកអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនៃ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥

២០១៥

២០១៤

២០១៣

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2020
All Rights Reserved.
可以通过各种各样的运动来锻炼自己,天天做胸部运动,使自己胸部紧绷有弹性丰胸产品产后,多食用乳制品,豆制品,蜂皇浆,花生,芝麻等.中药里的当归,地黄,枸杞丰胸食物,葛根等对刺激女性的荷尔蒙分泌有极大的好处。为了更精确的爱护好女性的乳房产后丰胸,在此我们为您提供丰胸专家为您一对一免费指导!针对性地有效改善乳房!添加WeChat:zyy36602给你丰满健康大乳房丰胸产品